Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
1253 4b99 500
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viawanderlustgirl wanderlustgirl

July 05 2015

effodienssepulcrum
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viawanderlustgirl wanderlustgirl
effodienssepulcrum
2714 521c
Reposted fromfatique fatique viawanderlustgirl wanderlustgirl
effodienssepulcrum
2312 844a
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viawanderlustgirl wanderlustgirl
effodienssepulcrum
1699 bc76
effodienssepulcrum
2042 b755
effodienssepulcrum
1849 b2b6
Reposted fromvandalize vandalize viawanderlustgirl wanderlustgirl
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
1619 e72b 500
Reposted fromfoina foina viawanderlustgirl wanderlustgirl
effodienssepulcrum
6330 607c
effodienssepulcrum
effodienssepulcrum
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawanderlustgirl wanderlustgirl

July 03 2015

effodienssepulcrum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl