Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

effodienssepulcrum
5902 a39b 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viastylte stylte
effodienssepulcrum
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viastylte stylte
effodienssepulcrum
8461 a859 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viastylte stylte
effodienssepulcrum
5078 7fb5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viastylte stylte
effodienssepulcrum
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viastylte stylte

July 05 2015

effodienssepulcrum
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viastylte stylte
effodienssepulcrum
2714 521c
Reposted fromfatique fatique viastylte stylte
effodienssepulcrum
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viastylte stylte
effodienssepulcrum
Reposted fromgruetze gruetze viastylte stylte
effodienssepulcrum
3564 5dea
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viastylte stylte
effodienssepulcrum
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viastylte stylte
effodienssepulcrum
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastylte stylte
effodienssepulcrum
2042 b755
Reposted fromfor-witches for-witches viastylte stylte
effodienssepulcrum
1849 b2b6
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viastylte stylte
effodienssepulcrum
1113 3f97
effodienssepulcrum
1619 e72b 500
Reposted fromfoina foina viastylte stylte
effodienssepulcrum
6330 607c
Reposted fromtailgunner tailgunner viastylte stylte
effodienssepulcrum
Reposted fromfiguerola figuerola viastylte stylte
effodienssepulcrum
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastylte stylte

July 03 2015

effodienssepulcrum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl